Salgs- og Leverings-betingelser

Sist oppdatert juli 2012.

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse mellom kunde og Megaprint AS dersom ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

1. Tilbud og avtale

1.1. Alle tilbud er bindende i en måned regnet fra tilbudets dato hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved skriftlig bestilling eller eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse. Produksjonen vil bli gjennomført av Megaprint og/eller hos underleverandører.

2. Pris og prisforutsetninger

2.1. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, Ex. Works Megaprints adresse. Eventuelt fritak for merverdi-avgift må kunden dokumentere overfor Megaprint.

2.2. I prisen inngår ikke:

  • Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt.
  • Meromkostninger som følge av kundens ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
  • Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives kunden.
  • Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.
  • Meromkostninger dersom priser på råmaterialer eller offentlige avgifter endres mer enn 5 % fra tilbudets dato til produksjonsstart.
  • Prosjektledelse hvis dette ikke er spesielt avtalt som en del av leveransen.

2.3. Originalmateriell skal leveres i digital form. Pris og leveringstid er basert på at det digitale originaldokument er overlevert printklart. Se retningslinjer for klargjøring av filer på siden «Send oss filer»

2.4. Det forutsettes at kunden selv har kontrollert dokumentet. Oppretting av feil blir registrert som merarbeid og faktureres i tillegg til den avtalte pris.

2.5. Hvis kunden er til stede ved trykkstart, er det de godkjente prøvetrykkene som benyttes som kontrollgrunnlag. Dersom det må gjøres endring utover fargelikhet med prøvetrykkene, må kunde betale for medgått tid og materiell.

3. Leveringen

3.1. Alle priser er basert på 5 produksjonsdager fra mottatte ordre og printklare filer. Alle tider regnes fra kl. 08.00 på arbeidsdagen, slik at ordre og filer må være mottatt før kl. 08.00 på første produksjonsdag. Hvis den faktiske produksjonstiden blir kortere som følge av faktorer som skyldes kunden, vil ordren gå over til ”Ekspress-levering”. En hurtigere levering medfører et %-tillegg på ordrens opprinnelige totalsum:

  • Produksjonstid 4 dager + 5%
  • Produksjonstid 3 dager + 15%
Hvis det er mulig å gjennomføre produksjon på kortere tid, og partene er enige om dette, vil følgende tillegg gjelde:
  • Produksjonstid 2 dager + 30%
  • Produksjonstid 1 dag + 50%

3.2. Leveringen anses skjedd når varen er utlevert/hentet fra Megaprints adresse.

3.3. Megaprint skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

3.4. Blir kunden skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10 % av fakturabeløpet for den vare som er forsinket.

3.5. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering utover det som følger av punkt 3.4. Kunden kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

4. Betalingen

4.1. Betaling skal skje innen 15 dager etter fakturadato. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Megaprint.

4.2. Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.

4.3. Til sikkerhet for korrekt betaling har Megaprint tilbakeholdsrett i varer eller andre gjenstander som kunde oppbevarer hos Megaprint. Megaprint har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Kunden skal underrettes på forhånd dersom realisasjon er aktuelt.

4.4. Megaprint forbeholder seg retten til å stanse igangværende arbeid dersom kunden ikke har betalt en forfalt fordring.

4.5. Ved eventuell reklamasjon har kunden bare rett til å holde tilbake den del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp tilbake, skal det forrentes etter pkt. 4.2 dersom reklamasjonen ikke blir tatt til følge.

4.6. Ved oppdrag som er spesielt store, og som har en produksjonstid over to uker, har Megaprint rett til å fakturere a-konto etter hvert som deler av oppdraget blir utført.

4.7. For kunder som ikke vurderes som kredittverdige kreves det forhåndsbetaling.

5. Mangler

5.1. Megaprint har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur eller prøvetrykk.

5.2. Oppfatter kunden leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig og innen 8 dager. Dersom det reklameres for sent, tapes muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

5.3. Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. Megaprints ansvar er uansett begrenset oppad til 25 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

5.4. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen ikke blir benyttet, samt tilbakelevert i sin helhet.

5.5. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt.

5.6. Megaprint skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

6. Ansvarsbegrensning

6.1. Såfremt levering hindres p.g.a. Force Majeure, er Megaprint ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

6.2. Det påligger kunden å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for re-produksjon og trykking av alle elementer i bestillingen. Dersom ordren innbefatter montering, påligger det likeledes kunden å innestå for at alle offentlige godkjenninger for plassering og montering foreligger.

6.3. Megaprint kan oppbevare datafiler benyttet til kundes produkt.

6.4. Dersom det avtales mellom partene at lagrede digitale datafiler skal utleveres, er Megaprint i slike tilfeller uten ansvar for eventuelle feil og/eller ekstraarbeid kunden eller kundens samarbeidspartnere måtte få med det materiell som er mottatt fra Megaprint.

7. Eiendomsrett

7.1. Forslag, skisser, tegninger og originalmateriell som er utarbeidet av Megaprint, er Megaprints eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Grunnlagsmateriell må bare anvendes av kunden.

8. Tvister

8.1. Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale, er partene enige om å forsøke løse ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve at saken skal avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.